1. Spoločnosť
  2. Kariéra

REKLAMAČNÝ PORIADOK
PREDAJ VOZIDIEL

REKLAMAČNÝ PORIADOK OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI AUTOKLUB, a.s.

Predávajúci:
AUTOKLUB, a. s.
so sídlom Teplická cesta 1, 058 01 Poprad
IČO : 45 516 286
DIČ : 2023040789
IČ DPH : SK2023040789)
zápis v OR Okresného súdu Prešov v odd.: Sa, vložka č.: 10429/P 

Rozsah úpravy reklamačného poriadku sa viaže na právne vzťahy súvisiace s predajom vozidiel

Článok I. Úvod

  1. Týmto reklamačným poriadkom spoločnosť AUTOKLUB, a.s. podľa zákona č. 250/2007 Z.z. a to ust. § 18 ods. 1, informuje zmluvných partnerov – spotrebiteľov (fyzické osoby nekonajúce v rámci svojho podnikania) o právach a povinnostiach viažucich sa k predaju vozidiel predávajúcim v rozsahu :
- podmienky a spôsob reklamácie,
- miesto, kde možno reklamáciu a nároky z nej uplatniť,
- vykonávanie záručných opráv, 

  1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na práva a povinnosti pri kúpe, ktoré vznikli medzi predávajúcim a spotrebiteľom, predmetom ktorých je predaj/kúpa motorových vozidiel na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Pre vzťahy vzniknuté na základe zmlúv alebo objednávok servisných prác alebo opráv resp. úprav vozidiel mimo záručných opráv vozidiel, je rozhodujúci reklamačný poriadok predávajúceho pre servis vozidiel.
  2. Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na kupujúcich – podnikateľov - fyzické či právnické osoby konajúce pri uzatváraní zmlúv v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Takýto právny vzťah sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

Článok II. Podmienky reklamácie

1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena. Ak nejde o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v dohodnutej záručnej dobe alebo záručnej dobe danej výrobcom.

2. ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba je upravená zákonom č. 40/1964 Zb. a je nasledovná :

  • ak ide o predaj veci, podľa ust. § 620 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., 24 mesiacov
  • ak ide o predaj použitej veci, podľa ust. § 620 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb., 12 mesiacov

Vyhlásením predávajúceho alebo výrobcu v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu záruku presahujúcu rozsah záruky, ustanovenej v uvedených ustanoveniach zákona č. 40/1964 Zb. a v tomto Reklamačnom poriadku. Predávajúci upraví v záručnom liste podmienky a rozsah tejto záruky.

3. ZÁRUČNÝ LIST

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou, t.j. vydať kupujúcemu písomný záručný list.

4. ZAČIATOK PLYNUTIA ZÁRUČNEJ DOBY

Záručné doby začínajú plynúť od okamihu prevzatia kúpenej veci kupujúcim.

5. ZÁNIK PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim.

6. SPOČÍVANIE PLYNUTIA ZÁRUČNEJ DOBY

Do záručnej doby sa doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie) až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, nezarátava. Ak dôjde k vybaveniu reklamácie výmenou zakúpenej veci (ako celku), začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

Článok III. Miesto uplatnenia a spôsob vybavenia reklamácie

MIESTO UPLATNENIA REKLAMÁCIE

1. Práva zo zodpovednosti za vady veci, ktorú kupujúci kúpil od predávajúceho, sa uplatňujú u predávajúceho, a to v mieste sídla spoločnosti na Teplická cesta č. 1, 05801 Poprad v priestoroch prevádzky predávajúceho počas otváracích hodín. Ak je však v záručnom liste uvedený iný subjekt určený na opravu, ktorý je v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie  predložiť doklad o kúpe veci u predávajúceho. Predávajúci  je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu o tom potvrdenie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto bodu reklamačného poriadku, začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie.

URČENIE SPÔSOBU VYBAVENIA a VYBAVENIE REKLAMÁCIE

3. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od uplatnenia, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V prípade, že predávajúci neurčí spôsob vybavenia ihneď alebo nevybaví reklamáciu ihneď, túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi kupujúcemu spolu s dôvodom (napr. zložitosť zhodnotenia stavu, nutnosť vykonávania diagnostiky vozidla, nutnosť postupovať podľa pokynov oficiálneho dovozcu vozidiel a pod.). Po márnom uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

4. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie alebo odo dňa prevzatia predmetu reklamácie .
5. V prípade zamietnutia reklamácie, sa stanovisko predávajúceho uvedené v oznámení o vybavení reklamácie zamietnutím považuje za jej odôvodnenie a zároveň aj za odborné posúdenie s poukazom na povinnosť predávajúceho uvedenú v ust. § 18 ods. 6 a 7 zákona č. 250/2007 Z.z.. Preto je povinnosť predávajúceho zaslať kópiu odborného posúdenia spotrebiteľovi do 14 dní od vybavenia reklamácie splnená zaslaním či odovzdaním predmetného potvrdenia/oznámenia spotrebiteľovi.
6. Ak pôjde o vadu veci, za ktorú predávajúci zodpovedá, a ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady, vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
7. Ak pôjde o vadu veci, za ktorú predávajúci zodpovedá, a ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Článok IV. Vykonávanie záručných opráv

1. Záručné opravy predanej veci predávajúci zabezpečuje v servise, ktorý sám prevádzkuje, nakoľko predávajúci je autorizovaným servisom všetkých vozidiel, ktoré ako predávajúci predáva a dodáva zákazníkom.
 

AUTOKLUB, a.s.

Peter Maňák, predseda predstavenstva