1. Spoločnosť
  2. Kariéra

REKLAMAČNÝ PORIADOK

SERVIS VOZIDIEL


REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI AUTOKLUB, a.s.

Predávajúci/Zhotoviteľ :
AUTOKLUB, a. s.
so sídlom Teplická cesta 1, 058 01 Poprad
IČO : 45 516 286
DIČ : 2023040789
IČ DPH : SK2023040789
zápis v OR Okresného súdu Prešov v odd.: Sa, vložka č.: 10429/P 

Rozsah úpravy reklamačného poriadku sa viaže na právne vzťahy súvisiace so servisom a opravami vozidiel

Článok I. Úvod

1. Týmto reklamačným poriadkom spoločnosť AUTOKLUB, a.s. podľa zákona č. 250/2007 Z.z. a to ust. § 18 ods. 1, informuje zmluvných partnerov – spotrebiteľov (fyzické osoby nekonajúce v rámci svojho podnikania) o právach a povinnostiach viažucich sa k servisu, opravám a úpravám vozidiel predávajúcim/zhotoviteľom v rozsahu :
  • podmienky a spôsob reklamácie,
  • miesto, kde možno reklamáciu a nároky z nej uplatniť,
  • vykonávanie záručných opráv, 

2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na práva a povinnosti pri servise/oprave/úprave vozidiel, ktoré vznikli medzi predávajúcim/zhotoviteľom a spotrebiteľom, na základe uzavretej zmluvy o dielo resp. objednávky mimo záručných opráv vozidiel.

3. Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na kupujúcich – podnikateľov - fyzické či právnické osoby konajúce pri uzatváraní zmlúv v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Takýto právny vzťah sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

Článok II. Podmienky reklamácie

1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Predávajúci/Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava alebo úprava pri prevzatí veci objednávateľom, ako aj za vady opravy alebo úpravy, ktoré vzniknú po prevzatí veci v záručnej dobe. Predávajúci/Zhotoviteľ zodpovedá tiež za vady, ktorých príčinou je vadnosť veci, ktorá sa má opraviť alebo upraviť, alebo nevhodnosť pokynov objednávateľa, ak objednávateľa na vadnosť veci alebo nevhodnosť jeho pokynov neupozornil.

2. ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba je upravená zákonom č. 40/1964 Zb. a je 3 mesiace.

Vyhlásením predávajúceho/zhotoviteľa alebo výrobcu v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci/zhotoviteľ poskytnúť kupujúcemu záruku presahujúcu rozsah záruky, ustanovenej v uvedených ustanoveniach zákona č. 40/1964 Zb. a v tomto Reklamačnom poriadku. Predávajúci/zhotoviteľ upraví v záručnom liste podmienky a rozsah tejto záruky.

Ak účelom opravy alebo úpravy je, aby sa vec mohla aj naďalej po dlhší čas užívať, ustanovia osobitné predpisy pre opravu alebo úpravu veci záručnú dobu dlhšiu ako tri mesiace, ak sa nedojednalo inak. Záručná doba presahujúca tri mesiace sa môže týkať i len niektorej súčiastky. V takom prípade je predávajúci/zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby.

3. PLYNUTIE ZÁRUČNEJ DOBY

Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia veci objednávateľom.

4. ZÁNIK PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

Práva zo zodpovednosti za vady  sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak zaniknú.

5. SPOČÍVANIE PLYNUTIA ZÁRUČNEJ DOBY

Čas od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až po vykonanie opravy alebo úpravy sa do záručnej doby nepočíta.


Článok III. Miesto uplatnenia a spôsob vybavenia reklamácie

MIESTO UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Práva zo zodpovednosti za vady opravy alebo úpravy, vykonanej predávajúcim/zhotoviteľom, sa uplatňujú u spoločnosti AUTOKLUB, a.s. - zhotoviteľ, a to v mieste sídla spoločnosti na Teplická cesta č. 1, 05801 Poprad v priestoroch prevádzky predávajúceho počas otváracích hodín.
 

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

Predávajúci/Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy alebo úpravy a o čase trvania.

Ak je vec opravená alebo upravená vadne, má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady. Predávajúci/Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy.


Článok IV. Vykonávanie záručných opráv

Záručné opravy zabezpečuje predávajúci/zhotoviteľ v servise, ktorý sám prevádzkuje, nakoľko je autorizovaným servisom všetkých vozidiel, ktoré ako predávajúci predáva a dodáva zákazníkom.


Článok V. Povinnosti objednávateľa po vykonaní opravy alebo úpravy

Objednávateľ je povinný vyzdvihnúť si vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť Predávajúcemu/Zhotoviteľovi poplatok za uskladnenie, ktorého výška je uvedená VOP predávajúceho pre spotrebiteľov alebo v kúpnej zmluve.

Ak si objednávateľ nevyzdvihne vec po oprave alebo úprave Predávajúcim/Zhotoviteľom v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má Predávajúci/Zhotoviteľ právo vec predať. Ak bude Predávajúcemu/Zhotoviteľovi známa adresa objednávateľa a ak ide o vec väčšej hodnoty, bude Predávajúci/Zhotoviteľ povinný o zamýšľanom predaji objednávateľa vopred upovedomiť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci.

Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí Predávajúci/Zhotoviteľ objednávateľovi výťažok predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja.

 

AUTOKLUB, a.s.

Peter Maňák, predseda predstavenstva