1. Spoločnosť
 2. Kariéra

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

MOTOROVÝCH VOZIDIEL (ZNAČKY TOYOTA A LEXUS) /PODNIKATELIA/


Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri predaji tovaru - automobilov značky Toyota a Lexus (ďalej aj len „vozidlo“) na základe kúpnej zmluvy (ďalej aj len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi autorizovaným predajcom uvedených vozidiel ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a zákazníkom - PODNIKATEĽOM ako kupujúcim (ďalej aj len

„kupujúci“). Pre účely týchto obchodných podmienok sa za podnikateľa považuje tá osoba, ktorá pri uzatváraní a realizácii kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Tieto obchodné podmienky tak upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý dal predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, a sú súčasťou kúpnej zmluvy. Obchodné podmienky sú vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

I. Základné ustanovenia a predmet kúpnej zmluvy 
 

1. Predmetom kúpnej zmluvy je dodanie a odplatný prevod vlastníckeho práva k vozidlu špecifikovanému v článku I. kúpnej zmluvy z predávajúceho na kupujúceho, a úhrada kúpnej ceny zo strany kupujúceho predávajúcemu, a to za podmienok stanovených kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami. Kupujúci sa zaväzuje vozidlo prevziať a uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa ustanovení kúpnej zmluvy a obchodných podmienok.

2. Predávajúci je oprávnený dodať kupujúcemu vozidlo v zmenenom vyhotovení oproti vozidlu špecifikovanému v kúpnej zmluve, z dôvodov na strane výrobcu vozidla (napr. v prípade zmeny výrobného programu, zmeny modelového roku, facelift vozidla a pod.), pričom v určitých prípadoch určených výrobcom (napr. technické vylepšenie vozidla) môže mať táto zmena vplyv na cenu vozidla. V prípade ak uvedené zmeny budú zvyšovať cenu vozidla o viac ako 5% z kúpnej ceny bez DPH má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, v lehote 10 dní odo dňa oznámenia mu tejto skutočnosti predávajúcim, pričom kupujúcemu nevznikne nárok na náhradu škody, ani iné sankcie voči predávajúcemu.

3. Predávajúci dodáva vozidlo kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva podľa podmienok kúpnej zmluvy a obchodných podmienok a zaväzuje sa umožniť kupujúcemu nadobudnúť vozidlo do jeho výlučného vlastníctva bez vád, či už právnych alebo vád týkajúcich sa vlastností predmetu kúpy.

4. Ak je predmetom kúpy podľa kúpnej zmluvy vozidlo, ktoré sa nachádza skladom u predávajúceho, dodáva predávajúci a kupujúci kupuje vozidlo ako stojí a leží. Ak je predmetom kúpy podľa kúpnej zmluvy vozidlo na objednávku, ktoré sa má v budúcnosti vyrobiť, bude vozidlo pre kupujúceho vyrobené na mieru, mimo územia miesta dodania, a následne dovezené na miesto dodania určené v kúpnej zmluve a v obchodných podmienkach. Kupujúci uvedené berie na vedomie.

5. V rámci odovzdávania vozidla predávajúci stručne oboznámi kupujúceho so spôsobom používania vozidla. Súčasťou dokumentácie odovzdávanej pri odovzdaní vozidla je tiež písomný návod na používanie vozidla. Kupujúci je povinný podrobne sa oboznámiť s návodom na používanie vozidla.
 

II. Kúpna cena a platobné podmienky 
 

4. Kúpna cena je cena vozidla a jeho príslušenstva dohodnutá v kúpnej zmluve, inak cena platná v deň podpisu kúpnej zmluvy podľa cenníka predávajúceho platného pre príslušné obdobie. Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, kúpna cena sa určuje v mene euro (EUR), pričom k cene sa pripočítava daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena neobsahuje dane a rôzne typy poplatkov, ktoré v zmysle platných právnych predpisov zaťažujú kupujúceho alebo ak ide o poplatky, ktoré sú spojené s prvou registráciou vozidla alebo zmenou vlastníctva vozidla. Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, kúpna cena neobsahuje cenu doplnkov, nadstávb, prídavných komponentov, ani iných zo strany kupujúceho objednávaných vecí k vozidlu, ani cenu ich prípadnej montáže.

5. Predávajúci má právo jednostranne zmeniť dohodnutú kúpnu cenu v prípade:
 • technických úprav vozidla vykonaných bez vôle predávajúceho výrobcom vozidla (č. I, bod 2. obchodných podmienok), alebo vykonaných z dôvodu zmien právnych predpisov alebo technických noriem,
 • ak dôjde k zmene daňových, devízových, colných alebo iných právnych predpisov, ktoré majú vplyv na kúpnu cenu vozidla, a to o sumu takto vyvolaných vyšších nákladov a cien.
6. Predávajúci má právo jednostranne zmeniť dohodnutú kúpnu cenu v aj prípade:
 • nárastu cien dodávateľov komponentov vozidla nezávislého od vôle výrobcu vozidla, a to o cenu takého nárastu vstupov,
 • zvýšenia ceny vozidla jeho výrobcom tak, že sa tým zvýši nadobúdacia cena vozidla pre predávajúceho.
V tomto prípade predávajúci uvedené bezodkladne oznámi kupujúcemu. V prípade ak je zmena ceny vyššia ako 5% z kúpnej ceny vozidla bez DPH, má kupujúci právo, v lehote 10 dní od tohto oznámenia, od kúpnej zmluvy odstúpiť, pričom kupujúcemu nevznikne nárok na náhradu škody, ani iné sankcie voči predávajúcemu, inak sa má za to, že so zmenou kúpnej ceny súhlasí

7. Kúpna cena sa ďalej môže sa meniť do výšky inflácie, t.j. zmeny indexu spotrebiteľských cien (CPI) v Eurozóne (krajiny s úradnou menou Euro) vyhlásenú Eurostatom za obdobie od uzavretia Zmluvy do doby prevzatia vozidla kupujúcim v prípade, ak táto bude rovná alebo vyššia ako 2,0%.

8. Všetky časti kúpnej ceny budú uhradené na základe faktúry vystavenej zo strany predávajúceho na ťarchu kupujúceho.

9. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu včas a riadene zálohu na kúpnu cenu vo výške dohodnutej v kúpnej zmluve (ďalej len „záloha“). Ako nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zálohu za vozidlo v lehote 7 (siedmych) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy v dohodnutej výške, určenú s ohľadom na typ/model vozidla a jeho výbavu. Predávajúci je povinný objednať vozidlo u výrobcu až po tom, ako mu bude uhradená záloha na kúpnu cenu.

10. Kúpnu cenu uhradí kupujúci na základe zálohovej faktúry pred prevzatím vozidla. Zálohovú faktúru na kúpnu cenu predávajúci zasiela na emailovú alebo inú vopred dohodnutú adresu kupujúceho, alebo ju doručuje iným spôsobom podľa dohody s kupujúcim.

11. Kúpna cena vrátane zálohy sa uhrádza bezhotovostným prevodom, v hotovosti (ak je to právnymi predpismi dovolené) alebo platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu predávajúceho. Úhradou kúpnej ceny alebo jej časti sa pri hotovostnej úhrade rozumie zloženie príslušnej čiastky v hotovosti do pokladne predávajúceho (najviac do výšky dovolenej právnymi predpismi) a pri bezhotovostnej úhrade (vrátane úhrady platobnou kartou) pripísanie príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Kúpnu cenu, resp. jej neuhradenú časť je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu najneskôr do doby skutočného dodania (odovzdania) vozidla, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Za týmto účelom je kupujúci povinný pred odovzdaním vozidla preukázať predávajúcemu zaplatenie kúpnej ceny. V prípade úhrady kúpnej ceny prostredníctvom leasingu alebo úveru sa kúpna cena uhrádza prevzatím záväzku finančnej inštitúcie uhradiť kúpnu cenu predávajúcemu titulom písomnej dohody medzi všetkými zúčastnenými subjektami. V opačnom prípade nemá kupujúci nárok na odovzdanie vozidla a predávajúci nie je v omeškaní so splnením svojich povinností z kúpnej zmluvy až do doby riadneho zaplatenia kúpnej ceny vozidla.

12. Kupujúci vyhlasuje, a zodpovedá predávajúcemu za pravdivosť tohto vyhlásenia, že všetky finančné prostriedky, ktoré použije na úhradu kúpnej ceny pochádzajú z legálnych zdrojov, nepochádzajú z trestnej činnosti a je zodpovedný za dodržanie uvedeného, a že je kedykoľvek schopný preukázať pôvod použitých finančných prostriedkov.

13. Omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo akejkoľvek jej časti vrátane zálohy sa považuje za podstatné porušenie kúpnej zmluvy, a zakladá právo predávajúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

14. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo akejkoľvek jej časti vrátane zálohy, má predávajúci nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

15. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo akejkoľvek jej časti presiahne 30 dní odo dňa splatnosti faktúry, predávajúci má popri ostatných nárokoch vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zákona tiež nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zálohy. V prípade, ak podľa kúpnej zmluvy nebola dohodnutá záloha, výška zmluvnej pokuty je 15 % zo sumy kúpnej ceny. Tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať uhradenú zálohu kúpnej ceny voči jeho nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto

16. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením akejkoľvek časti kúpnej ceny vozidla alebo existencie iných splatných záväzkov kupujúceho, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu akýkoľvek ďalší objednaný tovar, a to až do úplného splnenia všetkých splatných záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu.
Pri každej, aj zálohovej platbe za vozidlo, je kupujúci povinný označiť platbu použitím variabilného symbolu, ktorým je číslo kúpnej zmluvy, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené iné číslo.

III. Dodanie vozidla
 
1. Ak je predmetom kúpy podľa kúpnej zmluvy vozidlo na objednávku, ktoré sa má v budúcnosti vyrobiť, kupujúci si je vedomý skutočnosti, že po úhrade zálohy zaradí predávajúci objednávku do procesu výroby vozidla, čím vzniknú značné náklady s tým súvisiace. Kupujúci si je preto vedomý toho, že ak po uvedenom čase z akýchkoľvek dôvodov nespočívajúcich v podstatnom porušení kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho odmietne kupujúci prevziať vozidlo, alebo vozidlo neprevezme ani v dodatočnej, minimálne 10 dňovej lehote, alebo iným spôsobom spôsobí znemožnenie riadneho plnenia kúpnej zmluvy, či jej zánik, vznikne predávajúcemu voči nemu nárok požadovať náhradu tým mu spôsobenej škody. Kupujúci bude preto v tomto prípade povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15% z kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený započítať uvedenú zmluvnú pokutu alebo jej časť na uhradenú zálohu kúpnej ceny.

2. Ak je predmetom kúpy podľa kúpnej zmluvy vozidlo na objednávku, ktoré sa má vyrobiť, termín dodania vozidla uvedený v kúpnej zmluve dohodli zmluvné strany ako predpokladaný termín dodania vozidla. Termín dodania vozidla sa posúva o dobu omeškania výrobcu vozidla s jeho dodaním, o čom sa predávajúci zaväzuje kupujúceho bezodkladne informovať. Ak sa doba dodania predĺži o viac ako 120 dní oproti predpokladanému termínu dodania uvedenému v kúpnej zmluve, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to v lehote 10 dní odo dňa, kedy mu predávajúci nový predpokladaný termín dodania oznámi, pričom kupujúcemu nevznikne nárok na náhradu škody, ani iné sankcie voči predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný odovzdať kupujúcemu vozidlo skôr ako nebude uhradená celá výška kúpnej ceny. V prípade úhrady kúpnej ceny prostredníctvom leasingu alebo úveru nie je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu vozidlo skôr ako mu nebude preukázaný záväzok finančnej inštitúcie uhradiť kúpnu cenu predávajúcemu.

3. Ak je predmetom kúpy podľa kúpnej zmluvy vozidlo, ktoré sa nachádza skladom u predávajúceho, termín dodania vozidla uvedený v kúpnej zmluve sa považuje za zmluvnými stranami dohodnutý presný termín dodania vozidla. Inak predávajúci dodá vozidlo bez zbytočného odkladu po podpise kúpnej zmluvy, úprave vozidla podľa prípadných požiadaviek kupujúceho a uhradení celej výšky kúpnej ceny. V prípade úhrady kúpnej ceny prostredníctvom leasingu alebo úveru nie je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu vozidlo skôr ako mu nebude preukázaný záväzok finančnej inštitúcie uhradiť kúpnu cenu predávajúcemu.

4. Ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, vozidlo bude kupujúcemu dodané v prevádzkarni predávajúceho (ďalej aj len „miesto dodania“). Predávajúci sa zaväzuje vozidlo na odovzdanie riadne pripraviť a zabezpečiť súvisiacu dokumentáciu tak, aby bolo vozidlo kupujúcemu dodané spolu so všetkými dokladmi, ktoré sú potrebné na riadne a nerušené užívanie vozidla. Predávajúci splní svoj záväzok dodať vozidlo momentom, ako umožní kupujúcemu nakladať s vozidlom v mieste svojej prevádzkarne. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, vozidlo je možné prevziať len v riadnych otváracích hodinách prevádzky predávajúceho.

5. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o pripravenosti vozidla na odovzdanie a presnom termíne jeho dodania (ďalej aj len „termín dodania“). Kupujúci je povinný prevziať vozidlo od predávajúceho v termíne V prípade, ak kupujúci nemôže vozidlo prevziať v termíne dodania, je povinný o uvedenom bezodkladne informovať predávajúceho a navrhnúť nový termín dodania, nie neskorší ako 10 (desať) dní odo dňa termínu dodania. Uplynutím desiateho dňa po dni termínu dodania sa kupujúci dostáva do omeškania s prevzatím vozidla. Omeškaním kupujúceho s prevzatím vozidla vzniká predávajúcemu nárok na skladné v obvyklej výške, minimálne však vo výške 25,- Eur bez DPH za každý aj začatý deň omeškania kupujúceho s prevzatím vozidla, ktoré sa kupujúci zaväzuje zaplatiť v celom rozsahu. Predávajúci nie je povinný odovzdať vozidlo kupujúcemu pred zaplatením celej výšky skladného podľa tohto bodu.

6. O prevzatí vozidla spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať najmä: (i) popis vozidla, (ii) čitateľné mená a priezviská a podpisy oprávnených osôb odovzdávajúceho a preberajúceho, (iii) dátum prevzatia vozidla, (iv) zoznam spoločne s vozidlom odovzdávaných dokladov a vecí.

7. V prípade, ak bude z dôvodov na strane kupujúceho nutné vozidlo pripraviť na odovzdanie opakovane alebo iným spôsobom, než bolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté, je kupujúci povinný uhradiť všetky s tým spojené náklady. Ak predávajúci nepreukáže kupujúcemu inú výšku nákladov, zmluvné strany sa dohodli na paušálnej výške nákladov v sume 100,- Eur bez DPH.

8. V prípade, ak je spôsob dodania vozidla dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho inak ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania. Ak predávajúci nepreukáže kupujúcemu inú výšku nákladov, zmluvné strany sa dohodli na paušálnej výške nákladov v sume 100,- Eur bez DPH.

9. Predávajúci, ktorý je inak povinný vydať/odovzdať vozidlo kupujúcemu, môže vozidlo zadržať na zabezpečenie akejkoľvek svojej splatnej peňažnej pohľadávky voči kupujúcemu. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť kupujúcemu zadržanie vozidla (uplatnenie zádržného práva) a dôvody zadržania. Zádržné právo predávajúceho zaniká úplným uspokojením zabezpečenej pohľadávky. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním vozidla a lehoty na dodanie vozidla sa predlžujú o dobu omeškania kupujúceho so zaplatením zálohy na kúpnu cenu alebo kúpnej ceny, ako aj o dobu trvania prekážok, ktoré nastali nezávisle od vôle predávajúceho a bránia mu v odovzdaní vozidla (napr. okolnosti vyššej moci).

10. Zmluvné strany sa dohodli, že za okolnosti vyššej moci majúce vplyv na dobu dodania vozidla sa považujú aj preukázateľné výpadky v dodávkach základných surovín a materiálov potrebných pre výrobu vozidla a meškanie ich dodávok, spočívajúce v okolnostiach nezávislých od predávajúceho ani výrobcu vozidla, ako sú epidémia prenosne šíriteľného ochorenia, vojnové konflikty, rozhodnutia vlád, živelné pohromy, štrajky, výluky v doprave, omeškanie dodania zo strany výrobcu, politické konflikty a pod., ako aj prerušenia výroby u dodávateľov komponentov vozidla spôsobené danými okolnosťami.

IV.      Vlastnícke právo

1. Vlastnícke právo k vozidlu prechádza na kupujúceho až okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny za vozidlo v plnej výške a uhradení všetkých s tým spojených nákladov, a to najmä nákladov na iný spôsob dodania vozidla, nákladov vzniknutých v dôsledku oneskoreného prevzatia vozidla atď. Prihlásenie vozidla do evidencie motorových vozidiel alebo vykonanie zmeny vlastníka motorového vozidla v evidencii motorových vozidiel nemá vplyv na prevod vlastníckeho práva k motorovému vozidlu na kupujúceho.

2. Nebezpečenstvo škody na vozidle, vrátane škody spôsobenej náhodnou skazou alebo zhoršením vozidla prechádza na kupujúceho (i) okamihom prevzatia vozidla kupujúcim alebo (ii) okamihom, keď sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím vozidla.
 

V.        Zodpovednosť za vady a záruka
 

1. Kupujúci je povinný dôkladne prezrieť vozidlo pri jeho prevzatí a oznámiť predávajúcemu jeho prípadné vady, poškodenia, chýbajúce vybavenie alebo príslušenstvo a uvedené zaznamenať do preberacieho

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má vozidlo v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a ktoré boli spôsobené zavineným porušením povinností predávajúceho. Predávajúci zodpovedá za to, že vozidlo je v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú podmienky prevádzky motorových vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a poznatkami zodpovedajúcimi súčasnému stavu techniky a vývoja. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky tým nie sú dotknuté. Predávajúci nezodpovedá za vady vozidla, o ktorých Kupujúci v čase prevzatia vozidla vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bolo vozidlo odovzdané a prevzaté musel vedieť, okrem prípadov, ak sa vady týkajú takých vlastností vozidla, ktoré mal mať vozidlo podľa kúpnej zmluvy. Predávajúci rovnako nezodpovedá za vady vozidla vzniknuté v dôsledku vykonania chybných servisných a/alebo obdobných úkonov na vozidle ibaže by boli vykonané v autorizovanom servise, príp. vzniknuté zabudovaním nechválených zariadení do vozidla bez ohľadu na ich typ.

3. V prípade ak sa zmenia právne predpisy a technické normy upravujúce zisťovanie vlastností motorových vozidiel (napr. emisné normy, bezpečnostné kritériá a ) môžu nastať zmeny v údajoch o vlastnostiach vozidla (spotreba, emisie, dojazd a pod.), ktoré sú uvádzané v technických dokumentoch k vozidlu ako aj v reklamných a propagačných materiáloch v čase objednania vozidla. Tieto zmeny nezakladajú vznik akýchkoľvek nárokov kupujúceho voči predávajúcemu z vád vozidla, nakoľko sú dôsledkom zmien právnych predpisov a technických noriem a nedochádza k zmenám vlastností vozidla.

4. Záruka a záručné podmienky k vozidlu sú uvedené v záručnej knižke k Záručné podmienky podľa záručnej knižky sa okamihom prevzatia vozidla kupujúcim stávajú súčasťou kúpnej zmluvy.

5. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia vozidla, a to aj v prípade keď bol kupujúci povinný vozidlo prevziať v určitom termíne, ale neurobil tak z dôvodov, za ktoré predávajúci nezodpovedá, ak nie je v záručnej knižke k vozidlu alebo v kúpnej zmluve uvedené inak.

6. Výskyt akejkoľvek vady na vozidle alebo uplatnenie akéhokoľvek práva kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady vozidla nezakladajú neplatnosť kúpnej zmluvy a nezbavujú kupujúceho záväzku celú kúpnu cenu v lehote splatnosti. Nároky kupujúceho z vád vozidla budú vysporiadané podľa kúpnej zmluvy a obchodných podmienok.
7. Ak ide o odstrániteľnú vadu má kupujúci počas trvania záručnej doby právo na jej bezplatné odstránenie opravou, alebo výmenou vadnej súčiastky podľa voľby predávajúceho, prípadne autorizovaného servisu. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu aby sa vozidlo mohlo využívať na účel na ktorý je určený, má kupujúci právo na výmenu vozidla za zodpovedajúce vozidlo podľa výbavy a Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni užívaniu vozidla má kupujúci právo na primeranú zľavu k kúpnej ceny.

8. Podmienky reklamácie vozidla sú uvedené v Reklamačnom poriadku predávajúceho, ak má tento predávajúci vypracovaný. Kupujúci je povinný pri reklamácii preukázať vykonávanie predpísanej údržby vozidla vo výrobcom požadovanej kvalite, a to najmä predložením riadne vedenej servisnej knižky k Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávanie pravidelnej predpísane kontroly a servisu vozidla vo výrobcom autorizovaných servisoch. V prípade použitia náhradných dielov alebo náplní prinesených k servisnému úkonu kupujúcim, nezodpovedá autorizovaný servis za vady spôsobné takými dielmi a náplňami.

9. Záruka na vozidlo sa nevzťahuje najmä na:
 
 • Opotrebenie vozidla a jeho súčastí a dielov ktoré vzniká ako prirodzený následok používania vozidla, napr. žiarovky, klinový remeň, gumové obloženia, pneumatiky, brzdové obloženia a pod.,
 • Škody spôsobené vonkajším pôsobením ako prírodné javy, vyššia moc, vandalizmus, odlietajúce kamene, konáre stromov, a , vrátane poškodenia laku vozidla vplyvom pôsobenia takýchto vonkajších síl,
 • Prirodzený úbytok prevádzkových kvapalín a prirodzené znehodnotenie dielov a zariadení, ktoré sa majú vymieňať v rámci bežnej údržby vozidla podľa predpisov výrobcu,
 • Poškodenie skiel vozidla, diskov, pneumatík, potrebu vyvažovania a geometrie,
 • Vady vznikajúce ako následok nepoužívania, resp. dlhého odstavenia vozidla, alebo neskorého uvedenia do prevádzky, napr. vady akumulátora, pneumatík, palivových trisiek, a pod.
10. Nároky na plnenie zo zodpovednosti za vady a zo záruky sú vylúčené a predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté najmä ako následok:

 • Použitia vozidla v rozpore s jeho účelom a spôsobom užívania stanoveným výrobcom, ako je preťažovanie vozidla, použitie vozidla na preteky a iný typ športu akéhokoľvek druhu, alebo použitie vozidla v iných prevádzkových podmienkach ako sú pre vozidlo odporúčané,
 • Havárie, živelných pohrôm, alebo iného poškodenia vozidla ako vandalizmus, pokus o krádež, poškodenie elektronických častí vozidla vonkajším vplyvom alebo hekerským útokom a pod.,
 • Zanedbania povinnej starostlivosti o vozidlo, nedodržania predpísaných servisných kontrol a servisnej údržby, nedodržania technických alebo bezpečnostných noriem a predpisov stanovených výrobcom (plán údržby, kontrol a servisu, návod na obsluhu),
 • Nedodržania technologického postupu opravy určenej výrobcom, použitia iných ako originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov,
 • Neodbornej opravy alebo údržby vozidla v inom ako v autorizovanom servise, ak táto bola vykonaná v rozpore s technickými odporúčaniami výrobcu, alebo bez ich dodržania,
 • Neodpornej manipulácie s vozidlom po výskyte vady, alebo tým, že vozidlo nebolo bez zbytočného odkladu prepravené na prehliadku alebo opravu,
 • Použitia alebo zabudovania do vozidla takého dielu alebo software ktoré nie sú povolené výrobcom vozidla, alebo výrobcom nepovoleným postupom,
 • Použitia výrobcom nepovolených prevádzkových kvapalín a prostriedkov, vrátane pohonných hmôt, alebo ich použitie v nižšej kvalite ako stanovuje výrobca,
 • Úpravy alebo prestavby vozidla výrobcom neschváleným spôsobom, alebo opravy či demontáže úprav, prestávb alebo súčastí vozidla výrobcom neschváleným spôsobom,
 • Montáže, vybavenia vozidla neschválenými zabezpečovacími prostriedkami a zariadeniami, alebo oprav či demontáže zabezpečovacích prostriedkov či zariadení výrobcom neschváleným postupom.
11. Všetky a akékoľvek údaje o vzhľade, vybavení, výkone, rozmeroch, hmotnosti, konštrukcii, použitých materiáloch, spotrebe a ostatné údaje vozidla, udávané alebo publikované v rámci reklamných a propagačných účelov dovozcom, výrobcom alebo predajcom (predávajúcim) majú vždy len orientačný charakter a nie sú záväznými údajmi o vlastnostiach a akosti vozidla a z ich použitia nevznikajú kupujúcemu žiadne práva, s výnimkou technických dát a údajov, uvedených v základnom technickom popise príslušného typu vozidla.
 

VI.      Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpiť od kúpnej zmluvy môže ktorákoľvek Zmluvná strana len z dôvodov uvedených v Zmluve alebo v zákone v prípade podstatného porušenia Zmluvy.

2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti vozidla, alebo keď výrobca vozidla prerušil jeho výrobu alebo výroba a/alebo dovoz vozidla sú znemožnené inou objektívnou skutočnosťou. Predávajúci doručí kupujúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy s informáciou o dôvode odstúpenia bezodkladne, prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v kúpnej zmluve a/alebo v písomnej forme na adresu kupujúceho uvedenú v kúpnej zmluve, a v lehote 14 (štrnástich) dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy mu vráti všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom akým mu tieto boli kupujúcim uhradené, prípadne iným spôsobom určeným zo strany kupujúceho.

3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy taktiež v prípade, ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím vozidla po dobu viac ako 30 (tridsať) dní alebo odmietne vozidlo prevziať a jeho omeškanie alebo odmietnutie prevzatia nie je spôsobené výlučne okolnosťami na strane predávajúceho, ani vyššou mocou, pričom v takom prípade má predávajúci popri skladnom tak ako je uvedené vyššie v obchodných podmienkach, aj nárok na náhradu škody. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím vozidla v zmysle predchádzajúcej vety, má predávajúci súčasne právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške podľa článku III., bod 1. týchto obchodných podmienok. Predávajúci je oprávnený zmluvnú pokutu započítať voči svojej povinnosti vrátiť zálohu. Právo predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle čl. III., bod 1. týchto obchodných podmienok nie je týmto dotknuté.

4. Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak:
 • kupujúci mešká zo zaplatením ktorejkoľvek časti kúpnej ceny (vrátane zálohy), a túto neuhradí ani v dodatočne poskytnutej minimálne 10 dňovej lehote na jej zaplatenie,
 • kupujúci mešká s poskytnutím súčinnosti podľa kúpnej zmluvy, a túto neposkytne ani v dodatočne poskytnutej minimálne 40 dňovej lehote na jej poskytnutie,
 • kupujúci bezdôvodne neprevezme vozidlo, a to ani v náhradnej lehote, v ktorej ho predávajúci na prevzatie vozidla vyzval.
5. Kupujúci má právo od Zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu najneskôr do momentu dodania vozidla v prípade, ak uhradí predávajúcemu odstupné vo výške 15% z kúpnej ceny vozidla, pričom odstúpenie je platné až úplným uhradením odstupného. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na odstupné voči uhradenej zálohe kúpnej ceny. Ak suma zálohy prevyšuje sumu odstupného vráti predávajúci rozdiel kupujúcemu v lehote do 30 dní odo dňa platnosti odstúpenia. Ak suma zálohy bude nižšia ako suma odstupného, je kupujúci povinný rozdiel uhradiť predávajúcemu, inak odstúpenie nenadobudne platnosť.

6. Kupujúci môže od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak:
 • sa ktorékoľvek z vyhlásení a záruk predávajúceho podľa kúpnej zmluvy ukážu byť nepravdivé a v dôsledku toho je podstatným spôsobom obmedzené užívanie vozidla kupujúcim a predávajúci neuskutoční nápravu do tridsiatich (30) dní od prevzatia písomnej žiadosti kupujúceho; alebo
 • v prípadoch uvedených v zákone a v obchodných
7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, ak nie je v obchodných podmienkach uvedené inak. Odstúpením od kúpnej zmluvy táto zaniká ku dňu účinnosti odstúpenia, okrem ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami, zmluvných pokút, a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sú v prípade odstúpenia povinné vysporiadať vzájomné práva a povinnosti v tom zmysle, že si vrátia už poskytnuté plnenia podľa kúpnej zmluvy, ak nie je v obchodných podmienkach dohodnuté inak. Kupujúci je povinný v momente platnosti odstúpenia zdržať sa akéhokoľvek ďalšieho užívania vozidla a je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň doručiť ho na svoje náklady a nebezpečenstvo do prevádzky predávajúceho, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, a to vyčistený a v stave, v akom ho kupujúci prevzal od predávajúceho s prihliadnutím na bežné V prípade porušenia tejto povinnosti je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10% z kúpnej ceny vozidla. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok predávajúceho na vrátanie vozidla a náhradu vzniknutej škody. Všetky náklady súvisiace s vrátením vozidla kupujúcim po ukončení zmluvy odstúpením zaťažujú kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať svoje vzájomné pohľadávky, ktoré mu vznikli z kúpnej zmluvy voči pohľadávke predávajúceho.

8. Ak nie je v obchodných podmienkach dohodnuté inak, predávajúci je povinný najneskôr do 14 (štrnásť) dní od odovzdania/vrátenia vozidla vyplatiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu vozidla, zníženú o sumu započítaných pohľadávok voči kupujúcemu. Predávajúci má nárok voči kupujúcemu na náhradu škody, ktorá je spôsobná znížením ceny vozidla v dôsledku jeho opotrebenia a/alebo poškodenia. Na zhodnotenie vozidla kupujúcim sa neprihliada.

VII.  Ostatné dohody

1. Ak sa po uzatvorení kúpnej zmluvy zmenia okolnosti do takej miery, že sa plnenie podľa kúpnej zmluvy stane pre niektorú zo zmluvných strán obťažnejšie, nemení to nič na jej povinnosti splniť To neplatí v prípadoch uvedených v kúpnej zmluve a obchodných podmienkach, alebo ak dôjde k tak podstatnej zmene okolností, že táto zmena spôsobí v právach a povinnostiach zmluvných strán zvlášť hrubý nepomer znevýhodnením jednej z nich buď neúmerným zvýšením nákladov plnenia, alebo neúmerným znížením hodnoty predmetu plnenia, má dotknutá zmluvná strana právo domáhať sa voči druhej strane obnovenia rokovaní o kúpnej zmluve, v prípade ak preukáže, že zmenu nemohla rozumne predpokladať ani ovplyvniť a že skutočnosť nastala až po uzatvorení kúpnej zmluvy. Ak sa zmluvné strany v primeranej lehote nedohodnú, môže ktorékoľvek zmluvná strana podať návrh na súd aby vo veci rozhodol.

2. Ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie nového motorového vozidla, a nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, predáva predávajúci vozidlo kupujúcemu na jeho užívanie v rozsahu výrobcom dovoleného spôsobu užívanie vozidla.

3. Kupujúci potvrdzuje, že bol predávajúcim upozorneným že nie je oprávnený predávať nové vozidlá neautorizovaným predajcom, ktorí tieto ďalej predávajú na komerčné účely. Kupujúci vyhlasuje, že vozidlo nadobúda výlučne na užívanie v rámci vlastnej činnosti a nie jeho ďalšieho predaja ako nového motorového vozidla. Z tohto dôvodu sa kupujúci zaväzuje, v lehote 6 mesiacov odo dňa prvého prihlásenia vozidla na používanie do evidencie motorových vozidiel, alebo ak k prihláseniu nedošlo, tak odo dňa dodania vozidla podľa kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho, nepreviesť vlastnícke právo k vozidla na žiadnu tretiu osobu. Právny úkon urobený v rozpore s predchádzajúcou vetou je neplatný a porušenie tohto záväzku sa považuje za podstatné porušenie kúpnej zmluvy a predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade porušenia tohto záväzku kupujúcim má predávajúci voči kupujúcemu právo na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10% z kúpnej ceny vozidla. Zmluvnú pokutu je kupujúci povinný uhradiť do 10 dní odo dňa ako poruší svoj záväzok zákazu ďalšieho predaja podľa týchto obchodných podmienok.

4. Kupujúci berie na vedomie, že ak je vo výbave vozidla akékoľvek elektronická aplikácia, táto nemusí byť pri prevzatí vozidla nainštalovaná, resp. aktivovaná. Aplikácia pritom môže vyžadovať vykonanie registrácie kupujúcim, prípadne iné aktívne konanie zo strany kupujúceho alebo môže požadovať pripojenie na internet. Predávajú oboznámi kupujúceho s podmienkami používania aplikácie a v prípade žiadosti kupujúceho mu poskytne súčinnosť pri jej aktivácii.

5. Kupujúci potvrdzuje, že pred uzatvorením kúpnej zmluvy bol predávajúcim oboznámený s údajmi o spotrebe pohonných hmôt, emisiách CO2 a hlukových emisiách kupovaného vozidla a obdržal od predávajúceho informáciu o označení pneumatík a technický a propagačný materiál a informačný list výrobku, všetko týkajúce sa pneumatík ponúkanými s kupovaným vozidlom, vrátane pneumatík namontovaných na vozidle.

6. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, kuriérskou alebo poštovou službou na základe svojho výlučného uváženia, a to na kontaktné adresy zmluvných strán uvedené v kúpnej zmluve alebo na iné adresy, ktoré budú druhou zmluvnou stranou písomne oznámené neskôr. Elektronickou poštou však nie je možné doručovať písomnosti, ktoré sa týkajú priamo kúpnej zmluvy, ako odstúpenie, výpoveď, dodatky a Správy elektronickej pošty sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane dňom ich preukázateľného odoslania. V prípade odoslania písomnosti prostredníctvom pošty, sa doporučená zásielka považuje za doručenú najneskôr na 5. (piaty) deň od jej odovzdania na poštovú prepravu, ak zásielka nebude doručená už skôr. To platí aj v prípadoch, ak sa adresát o doručení zásielky nedozvedel.

7. V prípade, ak dôjde k zmene niektorej z kontaktných adries, je príslušná zmluvná strana povinná bez zbytočného odkladu informovať druhú zmluvnú stranu o tejto zmene, v opačnom prípade sa za kontaktnú adresu bude aj naďalej považovať pôvodná kontaktná adresa so všetkými s tým spojenými právnymi následkami.

VIII.                  Dôvernosť a osobné údaje
 

1. Predávajúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách dôvernej povahy vo vzťahu ku kupujúcemu, o ktorých sa dozvedel pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

2. Kupujúci týmto berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané Predávajúcim v rozsahu nevyhnutnom na plnenie tejto Zmluvy alebo zavedenie predzmluvných vzťahov tak, ako to povoľuje nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - ďalej len "GDPR"). Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR a zákonom č.18/2018 z. o ochrane osobných údajov(ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

3. Kupujúci podpisom Kúpnej zmluvy potvrdzuje, že mu Predávajúci poskytol všetky informácie týkajúce sa spracúvania jeho osobných údajov a poučil ho o jeho právach ako dotknutej osoby podľa Zákona o ochrane osobných údajov a podľa GDPR. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že informácie o podmienkach spracúvania jeho osobných údajov a o jeho právach sú zverejnené na internetovej stránke Predávajúceho.


IX.     Záverečné ustanovenie
 

1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej

2. Ustanovenia obchodných podmienok sú súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom

4. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky a spor prejedávajú a rozhodujú súdy Slovenskej republiky.

5. V prípade, ak je niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, alebo ak sa takým stane po uzavretí kúpnej zmluvy, nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie kúpnej zmluvy, alebo týchto obchodných podmienok takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré svojim obsahom čo najviac zodpovedá hospodárskemu účelu sledovanému neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Zmena týchto obchodných podmienok je účinná odo dňa ich zverejnenia na Webovom sídle Predávajúceho.
7. Kupujúci vyhlasuje, že mal dostatočný časový priestor oboznámiť sa s obsahom platných obchodných podmienok, s ich obsahom sa dôkladne oboznámil, tieto sú mu známe, ich obsahu porozumel a s obchodnými podmienkami v celom rozsahu súhlasí, čo potvrdzuje podpisom a uzatvorením kúpnej
 

V ........................., dňa....................

 

 

 

……………………………………                                          ……………………………………

Obchodné meno                                                                Obchodné meno

Meno, priezvisko, funkcia                                                    Meno, priezvisko, funkcia